Regulamin przyznawania i użytkowania Karty Klubowicza - Strefa Klubowicza

 

I.WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY KLUBOWICZA.

Wystawcą i właścicielem karty klubowicza jest PRO-FISHING GROUP mająca siedzibę w Gnieźnie, Osiniec Aleja Jedenasta 1.

II. UŻYTKOWNIK KARTY KLUBOWICZA.

Użytkownikiem karty klubowicza może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

III. UZYSKANIE KARTY KLUBOWICZA

1. Kartę klubowicza może uzyskać każda pełnoletnia osoba fizyczna. Kartę można odebrać  w siedzibie PRO-FISHING GROUP. W Gnieźnie, Osiniec Aleja Jedenasta 1.
2. Warunkiem otrzymania karty jest łączne spełnienie warunków:
- dokonania jednorazowego zakupu o łącznej wartości co najmniej 500 zł lub bycia naszym stałym klientem,
- podpisanie zgody na przetwarzanie danych,
- zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
3. Klient otrzymuje kartę bezpłatnie. Karty są wydawane imiennie.

IV. UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY KLUBOWICZA

1. Posiadacz karty klubowicza ma prawo do uzyskania rabatu na zakup towarów w oznaczonych sklepach sieci PRO-FISHING GROUP. Lista sklepów znajduje się na stronie internetowej www.pro-fishing.pl
2. Wysokość rabatu wynosi 10% od cen detalicznych brutto towarów dostępnych w wybranym sklepie.
3. Rabat nie obowiązuje dla:
- towarów objętych obniżką cen lub promocją (promocje i rabaty nie łączą się ze sobą),
- produktów Water Wolf, Deeper, VegaBoat, Garmin, MinnKota oraz Humminbird,
- zakupów finansowanych w systemie ratalnym Santander w ofercie 0% oprocentowania,
- towarów sprowadzanych na zamówienie klienta, niedostępnych w ofercie sklepu,
- indywidualnych ofert cenowych i indywidualnym uzgodnieniom,
- produktów wskazanych przez sprzedawcę w trakcie dokonywania zakupu, kupujący zostanie poinformowany o produktach, które są nieobjęte rabatem.
4. Prawo do korzystania z rabatu o którym mowa w p. 2 przysługuje wyłącznie posiadaczom „Karty Klubowicza”.
5. Rabaty mogą być naliczane jedynie po okazaniu karty klubowicza, przed rozpoczęciem kasowania towarów przez kasjera.
6. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do towarów zakupionych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty klubowicza.
7. Klienci posiadający kartę klubowicza są uprawnieni do korzystania z specjalnych promocji oraz imprez integracyjnych organizowanych tylko w ramach strefy klubowicza.
8. Karta klubowicza nie jest kartą płatniczą, przedpłaconą, kredytową ani bankomatową.
9. Dla posiadaczy kart klubowicza organizowane są specjalne promocje, dotyczące tylko klubowiczów.

V.TERMIN WAŻNOŚCI KARTY KLUBOWICZA

1. Karta klubowicza wydawana jest bezterminowo i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach o których mowa w pkt. IV ppkt. 1.
2. Wystawca karty klubowicza ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane karty klubowicza ulegają unieważnieniu.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.pro-fishing.pl oraz www.wedkarski.gniezno.pl
2. PRO-FISHING GROUP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie.
3. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 2 Wystawca każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej. Taka zmiana wyczerpuje obowiązek poinformowania uczestników o zmianach.
4. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia przydzielonej karty klubowicza jej posiadaczowi nie przysługuje roszczenie o wydanie bezpłatnej zastępczej karty klubowicza. Posiadacz zobowiązany jest do powiadomienia wystawcy o zaistniałym fakcie. Ma również możliwość wnioskowania o wydanie nowej karty, jednak decyzje o zgodzie podejmuje indywidualnie wystawca.
5.Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem wydania mu karty klubowicza.